O MAGNETECH   >   Užitečné informaceBezpečnost magnetů z hlediska chemických látek

Magnety námi dodávané neobsahují škodlivé látky z hlediska chemického složení a vyhovují evropské směrnici RoHS (Restriction of Hazardous Substances) č. 2011/65EU.
Feritové magnety nejsou toxické, ale v extrémním prostředí (kyseliny) se může uvolňovat malé množství baria. V mnoha případech se místo baria používá stroncia.
Toxicita magnetů vzácných zemin je nízká a při vnějším kontaktu magnetu nehrozí nebezpečí intoxikace díky atomům pevně vázané ve struktuře materiálu.
Tyto magnety jsou také bezpečné podle registrace REACH, splňují požadavky REACH ECHA 20/06/2013, a neobsahují látky SVHC podle nařízení ECHA (EC) č. 1907/2006.


Působení magnetismu na člověka

Dosud nebyl prokázán škodlivý vliv magnetického pole na člověka oproti např. rentgenovému záření. V medicíně se využívá magnetického pole např. k diagnostice (NMR- nukleární magnetická rezonance). Některé metody využívají rovněž působení magnetického pole z permanentních magnetů nebo elektromagnetů k fyzioterapii. V současné době se jedná spíše o alternativní medicínu.

Pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným citlivým elektronickým zdravotním přístrojem platí zákaz manipulace s magnety a přiblížení se k nim na vzdálenost menší než 0,5 metru.


Manipulace s magnety

Opatrně manipulujte při přiblížování dvou magnetů nebo magnetu a ocelového předmětu.
Vzhledem s velkým silovým účinkům může dojít k poškození magnetu nebo zranění! Nenechávejte proto magnety volně položené.
Při práci se silnými a velkými magnety se doporučuje použití pracovních rukavic.

Je zakázáno manipulovat smagnety v prostředí s nebezpečím exploze z důvodu možného vzniku jiskry.

Magnety jsou značně křehké, proto může dojít při manipulaci k odlomení drobných kousků. Je potřeba chránit zejména zrak ochrannými brýlemi.

Př broušení dochází k tvorbě jemného prachu, který by při vdechování mohl způsobit respirační potíže, příp. vyvolat jiná onemocnění. Proto je potřeba používat ochrané pomůcky (respirátor).

Nepřibližujte magnety:
  • k citlivým elektronickým a mechanickým přístrojům
  • k osobám se srdečním stimulátorem
  • k magnetickým záznamovým médiím (platební karty, diskety, magnetofonové a video kazety apod.)


Rizika poškození magnetu

Riziko odmagnetování magnetu :
  • při kontaktu se silnějším druhem magnetu (např Anico při kontaktu s NdFeB)
  • ve velmi silném magnetickém poli
  • při překročení maximální pracovní teploty
Riziko destrukce magnetu :
  • v agresivních chemikáliích (liší se podle druhu)
  • ve vodíkové atmosféře
  • mechanickým rázem
  • radioaktivním zářením
Jednotlivé druhy magnetů se liší odolností vůči těmto vlivům. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Životnost a ekologická likvidace

Předpokládaná životnost

Při zachování zásad výše uvedených je předpoklad životnosti magnetu minimálně 15 let.
Korozní odolnost se liší podle prostředí a působících vlivů a také podle druhu magnetu a povrchové úpravy!

Likvidace, recyklace

Kovové magnety předejte k recyklaci (kovový odpad), ferity likvidujte jako směsný odpad.


KDE NÁS NAJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice