O MAGNETECH   >   Zásady bezpečnostiToxicita magnetů

Magnety z hlediska chemického složení vyhovují evropské směrnici (2002/95/EC).
RoHS ((Restriction of Hazardous Substances).
Feritové magnety nejsou toxické, v extrémním prostředí (kyseliny) se může uvolňova malé množství baria. V mnoha případech se místo baria používá stroncia.

Toxicita magnetů vzácných zemin je nízká a při vnějším kontaktu magnetu nehrozí nebezpečí intoxikace díky atomům pevně vázané ve struktuře materiálu.


Působení magnetismu na člověka

Dosud nebyl prokázán škodlivý vliv magnetického pole na člověka oproti např. rentgenovému záření. V medicíně se využívá magnetického pole např. k diagnostice (NMR- nukleární magnetická rezonance). Některé metody využívají rovněž působení magnetického pole z permanentních magnetů nebo elektromagnetů k fyzioterapii. V současné době se jedná spíše o alternativní medicínu.

Pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným citlivým elektronickým zdravotním přístrojem platí zákaz manipulace s magnety a přiblížení se k nim na vzdálenost menší než 0,5 metru.


Manipulace s magnety

Opatrně manipulujte při přiblížování dvou magnetů nebo magnetu a ocelového předmětu.
Vzhledem s velkým silovým účinkům může dojít k poškození magnetu nebo zranění! Nenechávejte proto magnety volně položené.
Při práci se silnými a velkými magnety se doporučuje použití pracovních rukavic.

Je zakázáno manipulovat smagnety v prostředí s nebezpečím exploze z důvodu možného vzniku jiskry.

Magnety jsou značně křehké, proto může dojít při manipulaci k odlomení drobných kousků. Je potřeba chránit zejména zrak ochrannými brýlemi.

Př broušení dochází k tvorbě jemného prachu, který by při vdechování mohl způsobit respirační potíže, příp. vyvolat jiná onemocnění. Proto je potřeba používat ochrané pomůcky (respirátor).

Nepřibližujte magnety:
  • k citlivým elektronickým a mechanickým přístrojům
  • k osobám se srdečním stimulátorem
  • k magnetickým záznamovým médiím (platební karty, diskety, magnetofonové a video kazety apod.)


Rizika poškození magnetu

Riziko odmagnetování magnetu :
  • při kontaktu se silnějším druhem magnetu (např Anico při kontaktu s NdFeB)
  • ve velmi silném magnetickém poli
  • při překročení maximální pracovní teploty
Riziko destrukce magnetu :
  • v agresivních chemikáliích (liší se podle druhu)
  • ve vodíkové atmosféře
  • mechanickým rázem
  • radioaktivním zářením
Jednotlivé druhy magnetů se liší odolností vůči těmto vlivům. Pro bližší informace nás kontaktujte.

KDE NÁS NAJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice