Pojmy v magnetismu

Základní pojmy

Pro trvalé magnety se používají materiály, označované souhrnně termínem "magneticky tvrdé materiály". Jejich základní magnetickou vlastností je schopnost zachovat značnou magnetickou polarizaci J i po ukončení působení vnějšího magnetického pole.

více informací

Magnetování

Aby trvalý magnet plnil svoji funkci, je nutno jej po vyrobení zmagnetovat. Intenzita magnetovacího pole by měla dosáhnout minimálně 3-násobku koercivity daného materiálu. Materiály s menší hodnotou Hc lze magnetovat až po sestavení celého obvodu. Tím lze totiž dosáhnout optimalizaci pracovního bodu magnetu.

více informací
Demagnetizační křivky

Magnetický obvod

Jak už název napovídá, jedná se o proces, při kterém se snižuje celková magnetická polarizace v magnetu. Může se tak stát působením vnějšího mag. pole opačného směru ke směru polarizace. Tento proces se nazývá odmagnetování.

více informací

Teplotní a časová charakteristika

Magnetizace veškerých feromagnetických materiálů se vzrůstající teplotou klesá až k nule, totéž platí i pro trvalé magnety. Teplotní závislost je charakterizována tzv. Curieovou teplotou Tc, která je průsečíkem směrnice sestupné části křivky s teplotní osou.

více informací