Pojmy v magnetismu

Základní pojmy

Pro trvalé magnety se používají materiály, označované souhrnně termínem "magneticky tvrdé materiály". Jejich základní magnetickou vlastností je schopnost zachovat značnou magnetickou polarizaci J i po ukončení působení vnějšího magnetického pole.

více informací
Demagnetizační křivky

Magnetický obvod

Jak už název napovídá, jedná se o proces, při kterém se snižuje celková magnetická polarizace v magnetu. Může se tak stát působením vnějšího mag. pole opačného směru ke směru polarizace. Tento proces se nazývá odmagnetování.

více informací

Magnetování

Aby trvalý magnet plnil svoji funkci, je nutno jej po vyrobení zmagnetovat. Intenzita magnetovacího pole by měla dosáhnout minimálně 3-násobku koercivity daného materiálu. Materiály s menší hodnotou Hc lze magnetovat až po sestavení celého obvodu. Tím lze totiž dosáhnout optimalizaci pracovního bodu magnetu.

více informací

Teplotní a časová charakteristika

Magnetizace veškerých feromagnetických materiálů se vzrůstající teplotou klesá až k nule, totéž platí i pro trvalé magnety. Teplotní závislost je charakterizována tzv. Curieovou teplotou Tc, která je průsečíkem směrnice sestupné části křivky s teplotní osou.

více informací