Teplotní a časová charakteristika

Teplotní a časová charakteristika

Curieova teplota

Magnetizace veškerých feromagnetických materiálů se vzrůstající teplotou klesá až k nule, totéž platí i pro trvalé magnety. Teplotní závislost je charakterizována tzv. Curieovou teplotou Tc, která je průsečíkem směrnice sestupné části křivky s teplotní osou (obr. 4). Při použití trvalých magnetů je třeba dbát na to, aby se pracovní teplota nepřiblížila Tc , bezpečná vzdálenost je cca do 0,4 násobku Tc.

Termokompenzační slitiny

Teplotní závislosti parametrů magnetů se nelze vyhnout. Při použití ve složených magnetických obvodech lze tuto nepříjemnou vlastnost odstranit použitím termokompenzačního magnetického shuntu, umístěného paralelně ke vzduchové mezeře magnetu. Termokompenzační slitiny mají strmě klesající charakteristiku J (T). Při vzrůstající teplotě je magnetický tok shuntem vytlačován do vzduchové mezery a kompenzuje tak úbytek toku vlivem teplotní charakteristiky vlastního magnetu.

Nevratné změny

Teplotní a časové změny magnetizace jsou dílem vratné a dílem nevratné. Nevratné změny mají svůj původ v mikrostruktuře a mechanismu magnetování materiálu. Vlivem času a teploty dochází k relaxačním pochodům, které vedou ke snížení vnitřní energie. Makroskopicky se tyto změny projevují snížením magnetizace, případně dalších parametrů magnetu. Pokles je však většinou nevýznamný. Tam, kde je potřeba velké časové stálosti vlastností, je magnet podroben umělému stárnutí, případně teplotní stabilizaci (střídáním teplot). Před závěrečným magnetováním je pak magnet vystaven působení střídavého magnetického pole s klesající amplitudou.