Základní pojmy

Magneticky tvrdý materiál

Pro trvalé magnety se používají materiály, označované souhrnně termínem "magneticky tvrdé materiály". Jejich základní magnetickou vlastností je schopnost zachovat značnou magnetickou polarizaci J i po ukončení působení vnějšího magnetického pole. Celková magnetická indukce B v materiálu je dána vztahem

B = µo . H + J      (1)                                                    

kde:H je intenzita magnetického pole [ A/m ]
B je magnetická indukce [ T ]
J je magnetická polarizace [ T ]
µo je permeabilita vakua (4π .10-7 Tm/A)

Velikost polarizace je úměrná velikosti magnetického pole:

J = µo . (µr - 1) . H      (2)

kde µr  je relativní permeabilita

Vztah (1) je pak možno alternativně zapsat ve tvaru

B = µ  . µr  . H     (3)

Hysterezní křivka

Závislosti J (H) resp. B (H) podle vztahů (2) resp. (3) charakterizují magneticky tvrdý materiál. Průběh závislosti od ​-Hmax do +Hmax a zpět se nazývá hysterezní smyčka. Je odrazem změn uspořádání magnetických domén (Weissovy domény) v materiálu. Rozeznáváme v zásadě dva druhy těchto změn: posun doménových stěn a rotaci vektorů magnetizace. Zatímco první mechanismus se uplatňuje zejména v oblasti nižších polí, druhý je významný v oblasti nasycení. Na obrázku jsou vidět příklady obou typů hysterezní křivky. Liší se od sebe o aditivní složku µoH ze vztahu (1). Závislost B(H) se častěji využívá v technické praxi, závislost J(H) slouží spíše v oblasti materiálového výzkumu.

Charakteristické parametry magnetu

Trvalý magnet je zpravidla charakterizován těmito základními parametry: koercivitou Hc remanencí Br a maximálním součinem (BH)max.

Koercivita Hc [ A/m ] je taková intenzita mag. pole, která působí proti směru spontánní magnetizace, až dosáhne celkové indukce v materiálu B = 0. Parametr Hc je mírou odolnosti magnetu proti odmagnetování (vnějším polem i vlastní demagnetizací). Remanence Br [ T ] je hodnota mag. indukce, která se ustálí po zmagnetování v  uzavřeném obvodu magnetu bez působení vnějšího magnetického pole. Z obrázku vyplývá, že zatímco parametr Br je pro oba typy křivek B(H), J(H) shodný, neplatí totéž pro parametr Hc . Proto rozlišujeme koercivitu HcJ a koercivitu HcB. Maximální součin (BH)max [ kJ/m3 ] (někdy též nazývaný maximální energetický součin) je úměrný magnetické energii, uložené v magnetu optimálního tvaru. Parametr (BH)max odpovídá interakční síle magnetu vůči jiným feromagnetickým předmětům (nejčastěji železu).

VeličinaJednotkaPřevod
SIcgs
Intenzita mag. pole HA/mOersted (Oe)1 A/m = 12,57.10-3  Oe
1 kA/m = 12,57 Oe
Magnetická indukce BTesla (T)Gauss (G)1 T = 1 Vs/m2 = 104 G
1 mT = 10 G
Magnetická polarizace JTesla (T)Gauss (G)1 T = 104 G
1 mT = 10 G
Magnetický tok FWeber (Wb)Maxwell (Mx)1 Wb = 1 Vs = 108 Mx
1 mWb = 105 Mx
Hustota mag. energie wJ/m3G.Oe1 J/m3 = 1 Vs/m2.
1 A/m = 1 T.A/m
1 J/m3 = 125,7 GOe
1 kJ/m3 = 125,7.103 GOe
Permeabilita vakua µT / (A/m)G / Oeµ = 1,257.10-6 T / (A/m)
      = 1,257.10-6 Vs / (Am)
      = 1 G/Oe