Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI ABC MAGNET s.r.o.

Veškeré osobní údaje naších zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších osob, které nám tyt údaje poskytnou, jsou zabezpečeny a ochráněny proti zneužití třetí stranou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Správce osobních údajů

Společnost ABC MAGNET s.r.o, IČ 26736390, se sídlem Ve Žlíbku 1800, Praha 9 – Horní Počernice, která je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90527. zpracovává osobní údaje jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Dotčené soby se mohou obracet se svými dotazy, požadavky a stížnostmi písemně na adresu ABC MAGNET s.r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, dále telefonicky na čísle +420 283 971 648,  případně  +420 602 266 586 nebo na e-mail: info@abcmagnet.cz . Odpovědnou osobou za komunikaci v oblasti GDPR je RNDr. Vladimír Šimík, ředitel společnosti.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme uplatňování a plnění práv dotčených osob podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy Fakturační údaje, e-mail, telefon, adresu potřebujeme k plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví - Fakturační údaje potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Zaměstnanci Zpracováváme pouze údaje, které vyžaduje zákon. Po skončení pracovního poměru nepotřebné osobní údaje skartujeme.
 • Marketing - zasílání informačních zpráv (newsletter). Osobní údaje (jméno a e-mail), využíváme k zasílání obchodních sdělení. U současných zákazníků proto, že důvodně předpokládáme zájem o novinky. U potenciálních jen na základě přání nebo souhlasu.

V obou případech můžete zasílání našich e-mailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Osobní údaje ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Považujeme to za oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě písemného souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete uživatel v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům mají přístup pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Kromě toho mají zpracovávají nezbytně nutné osobní údaje tyto spolupracující firmy:

externí účetní kancelář

příslušný dopravce 

S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu, která je zavazuje k nakládání s předanými osobními údaji tak, jak to vyžaduje nařízení GDPR.

Osobní údaje také musíme v rámci zákonných povinností poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@abcmagnet.cz

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup na vyzvání zájemci doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Každý má právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se změní nebo jsou neúplné.
 • Na požádání lze omezit okruh a způsob zpracování osobních údajů.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) V takovém případě vymažeme veškeré osobní údaje žadatele z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budeme informovat na e-mail.
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů pokud existuje podezření, neoprávněného nebo nezákonného zacházení s osobními údaji
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů formou písemné žádosti poštou nebo e-mailem.

Automatická vyhodnocování

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, a nejsou využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Doba uchovávání

Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budeme údaje anonymizovat nebo budou bezpečně a nenávratně odstraněny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.5. 2018.

RNDr. Vladimír Šimík
ředitel ABC MAGNET s.r.o.